پشتیبانی از ساعت 9 الی 18 تماس با ما

احتمالا با مواجه با  کارت عضویت اتاق بازرگانی این سوالات در ذهن شما شکل می گیرد که این کارت چیست ؟ چه مزایایی دارد؟  و چرا باید آن را دریافت نمائیم ؟ و تفاوت کارت بازرگانی و کارت عضویت در چیست ؟

کارت عضویت چیست ؟

کارتی است که توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها  به نام متقاضی صادر می شود ، با در دست داشتن کارت عضویت شما به عنوان عضو اتاق بازرگانی معرفی می شوید.
 برای پاسخ به بقیه پرسش ها  باید ابتدا تفاوت های کارت بازرگانی و عضویت را بدانیم .

تفاوت کارت بازرگانی و کارت عضویت چیست؟

برای انجام کلیه مراحل صادرات و واردات، کارت بازرگانی الزامی است و اگر متقاضی فقط عضو اتاق باشد نمی تواند تجارت خارجی انجام دهد و یا درخواست گواهی مبدا نماید ولی می تواند از سایر خدمات اتاق استفاده نماید ، البته تمامی افرادی که کارت بازرگانی دارند نیز می توانند از خدمات اتاق بهره مند شوند با این توضیح می توان دریافت کرد که با عضویت در اتاق بازرگانی شما به عنوان بازرگان شناخته نشده و نمیتوانید به تجارت خارجی بپردازید ولی کارت عضویت می تواند در تجارت داخلی شما مفید باشد .

کارت عضویت اتاق بازرگانی چه مزایایی دارد ؟ چرا باید آن را دریافت نمائیم ؟ و اتاق بازرگانی چه خدماتی را ارائه می کند ؟

با عضویت در اتاق بازرگانی میتوانید از همایش های اتاق بازرگانی اطلاع پیدا کنید و در آنها شرکت کنید یا می توانید به عضویت در انجمن و تشکل های ملی و استانی اتاق بازرگانی بپیوندید و همچنین در دوره های آموزشی اتاق بازرگانی ثبت نام کنید .
اتاق بازرکانی برای اعضای خود ماهنامه ای تخصصی ارسال می کند که شما با عضویت در اتاق بازرگانی می توانید از مطالب این ماهنامه استفاده کنید و نیز میتواند ایران کارت (بازرگان کارت) دریافت کنید و از خدمات و تخفیفات این کارت نیز استفاده نمائید .

 

نکته 1 : کسانی که کارت بازرگانی دریافت کرده اند نیز می توانند از تمامی موارد بالا استفاده کنند  و آنها هم می توانند از این خدمات اتاق بهره مند شوند.

 

نکته 2 : کارت عضویت در برخی مواقع می تواند به عنوان مجوزی برای ثبت علامت تجاری محسوب شود این موضوع بستگی به طبقات درخواستی و کارشناس مربوطه دارد برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره های تماس ثبت اطمینان تماس حاصل نمائید .
کارت باشگاه اعضای اتاق بازرگانی یا همان ایران کارت (بازرگان کارت) چیست و چه کاربردی دارد ؟

 

شما می‌توانید با عضویت در باشگاه اتاق بازرگانی و دریافت کارت اعضای این باشگاه از مزایای ویژه این کارت بهره‌مند شوید :
• دارای تمام قابلیت‌های کارت‌های بانکی عضو شتاب
• برگشت درصدی از مبلغ هر خرید به کارت و گرفتن امتیاز
• استفاده از خدماتی مانند هتل‌ها و رستوران‌ها لوکس، مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری ....
• خرید از فروشگاه‌های معتبر
• دریافت خدمات ویژه مانند ترانسفر رایگان فرودگاهی، استفاده از CIP فرودگاه و ...
کارت ویژه اعضای اتاق بازرگانی تهران در چهار سطح آبی، نقره‌ای، طلایی و پلاتینیوم دسته‌بندی می‌شود که میزان برگشت نقدی، دریافت خدمات و ... در سطوح مختلف آن، متفاوت است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی تفاهم نامه ای با بانک آینده این سرویس را ارئه می کند ، شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر و دریافت لیست و مراکز خدمات به شعب بانک آینده یا اتاق بازرگانی تهران مراجعه کرده یا تماس حاصل فرمائید .

 

مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی

 

شرایط عضویت در اتاق بازرگانی طبق آیین نامه نحوه پذیرش ، تمدید و جدید عضویت در اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران مصوب 1398/05/13 شورایعالی نظارت بر اتاق ایران به شرح زیر است :

ماده 1_ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺪارك ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮگ ﻋﻀﻮﯾﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎﻗﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي درآﯾﻨﺪ.
 * توجه :
برای دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی باید ﺣﺪاﻗﻞ سن 20 سال تمام باشد .
 و هم چنین دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﭙﻠﻢ الزامی است .

ﺗﺒﺼﺮه: دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺪﯾﺪ، از داشتن حداقل مدرک تحصیلی ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

اﻟﻒ - اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ
1- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ (کارت ملی پشت و رو باشد)

2- داراﺑﻮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺗﻮزﯾﻌﯽ، ﮐﺸﺎورزي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻌﻨﻮان رﺷﺘﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺎرﮐﻬﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻦآوری و ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎری از ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
3- اﻣﻀﺎء ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ (منشور عضویت)


4- ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ورودی و ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ

 

ب - اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ
1- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
(کارت ملی پشت و رو باشد)
2 - ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در  آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ (حداقل سن و مدرک تحصیلی) باشد و مدارک مربوطه
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ (منشور عضویت) را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3- داراﺑﻮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺗﻮزﯾﻌﯽ، ﮐﺸﺎورزي، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻌﻨﻮان رﺷﺘﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﯿﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺎرﮐﻬﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻦآوری و ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎری از ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

4- ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﮔﻬﯽ رﺳﻤﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ و آﮔﻬﯽ رﺳﻤﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺪﯾﺮان و اراﺋﻪ آﮔﻬﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آن ﺑﻪ اﺗﺎق ذﯾﺮﺑﻂ.

5- ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ورودی و ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ

 

تبصره 1 : ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻨﺎم ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ درج و ﻋﮑﺲ وی اﻟﺼﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
تبصره 2 : ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ:
اﻟﻒ- اﺗﺒﺎع ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ: ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮواﻧﻪ اﻗﺎﻣﺖ
ب- اﺗﺒﺎع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ: ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﺷﻌﺒﻪ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺒﺼﺮه 3 : ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی درآﯾﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ، راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺸﻒ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮔﺮدد.

تبصره 4 : ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب دوﻟﺖ در ﻫﯿﺄت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺗﻬﺮان و اﯾﺮان، از ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 3
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
مدت زمان کارت عضویت اتاق بازرگانی
مدت اعتبار کارت عضویت اتاق بازرگانی یک سال است ، در صورت رتبه بندی توسط مرکز رتبه بندی اتاق ایران، می توانند به صورت 2 سال، 3 سال و 5 سال تمدید شوند.
رشته فعالیت های اتاق بازرگانی 

سوالات متداول

چند نوع کارت بازرگانی و کارت عضویت وجود دارد؟

دو نوع : حقيقی(شخصی)، حقوقی(شرکتی)

چگونه می توان اقدام به صدور یا تمدید کارت بازرگانی/عضویت نمود؟

میتوانید به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند مراجعه نمائید ، پیشنهاد می کنیم برای زمان بر نشدن مراحل اداری و مواجه نشدن با مشکلات در پرونده حتما با کارشناس های ثبت اطمینان قبل از اقدام برای صدور کارت بازرگانی تماس حاصل فرمائید.

برای هر کارت بازرگانی و عضویت چند مورد از رشته فعالیت ها را می توان انتخاب کرد؟

برای کارت بازرگانی حداکثر سه رشته فعالیت و برای کارت عضویت فقط “خدمات” را می توان انتخاب نمود. درصورتی که شرکت دارای” گواهی نمایندگی” و یا “مادر تخصصی” باشد می تواند با زدن تیک نمایندگی در مراحل ثبت نام و ارائه مدرک به شعبه متولی، از 14 رشته فعالیت بهره مند شود.

در چه مواردی کارت عضویت/بازرگانی تعلیق می شود؟

در صورت مفقودی کارت

آیا امکان تبدیل کارت عضویت به بازرگانی و بالعکس و همچنین مجوز موردی به کارت عضویت/بازرگانی وجود دارد؟

بله

آیا اتباع غیر ایرانی می توانند کارت بازرگانی / عضویت حقیقی دریافت کنند؟

طبق آیین نامه جدید اتاق اتباع غیرایرانی  می توانند کارت عضویت اتاق بازرگانی را دریافت نمایند. در مورد کارت بازرگانی اتباع غیر ایرانی تنها می توانند به عنوان مدیرعامل شرکت فعالیت کنند و کارت بازرگانی حقوقی دریافت نمایند.

در چه مواردی نیاز به غیرفعال کردن کارت عضویت/بازرگانی وجود دارد؟

1- تغییر مدیرعامل 2- فوت دارنده کارت

دارندگان کارت عضویت/بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر تا دو سال اقدام به تمدید کارت ننمایند چه مدارکی باید به اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی ارائه دهند؟

علاوه بر مدارک تمدید، باید کلیه مدارکی که در هنگام صدور کارت دریافت می شود به اتاق ارائه دهد.

کارت بازرگانی و عضویت چه تفاوتی دارند؟

برای انجام کلیه مراحل صادرات و واردات، کارت بازرگانی الزامی است و اگر متقاضی فقط عضو اتاق باشد نمی تواند تجارت انجام دهد و یا درخواست گواهی مبدا نماید ولی می تواند از سایر خدمات اتاق استفاده نماید.

حداقل سن قابل قبول برای اخذ کارت عضویت چند سال است؟

20 سال تمام.

برای چه کارت هایی منع صدور گواهی مبدا وجود دارد؟

تمامی کارت های عضویت، کارت های بازرگانی منقضی شده، ابطالی، تعلیقی و غیر فعال شده، منع صدور گواهی مبدا دارند.

آیا صدور کارت برای رئیس هیئت مدیره امکان پذیر است؟

در کارت بازرگانی تنها مدیر عامل و در کارت های عضویت، رئیس هیئت مدیره نیز می تواند کارت دریافت نماید.

مدت اعتبار کارت عضویت چقدر است؟

یک سال، در صورت رتبه بندی توسط مرکز رتبه بندی اتاق ایران، می توانند به صورت 2 سال، 3 سال و 5 سال تمدید شوند.

فرق بین تجارت داخلی و خارجی چیست؟

تجارت داخلی ، تجارت مابین دو ایرانی و تجارت داخل ابران را شامل می شود که اولین سطح از تجارت می باشد ، در تجارت داخلی کار ما راحت است چون واحد پول ، زبان ، فرهنگ و موارد مشترک زیادی وجود دارد ، اما تجارت خارجی بین یک فرد ایرانی و فرد غیر ایرانی در خارج از کشور اتفاق می افتد که در آن زبان و ادبیات ، واحد پولی ، فرهنگ متفاوت می باشد .
error:
سلام؛ وقت بخیر
چطور می تونم کمکتون کنم؟